Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN
1.1 Deelnemer: de persoon of personen ten behoeve van wie Grip op werkstress haar diensten verleent. De opdrachtgever en de deelnemer kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Grip op werkstress heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Grip op werkstress zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Grip op werkstress.
1.3 Grip op werkstress: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 61700622 levert Grip op werkstress diensten op het gebied stress, ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Grip op werkstress haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Grip op werkstress kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of het programmavoorstel.
1.6 Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de dienstverlening aan Opdrachtgever, inclusief eventuele bijlagen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Grip op werkstress.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Grip op werkstress behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING
3.1 Offertes van Grip op werkstress zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Grip op werkstress is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Grip op werkstress zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Grip op werkstress te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Grip op werkstress niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Grip op werkstress, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
3.4 Een opdracht wordt tevens verleend door middel van inschrijving tot deelname aan dienstverlening van Grip op werkstress, waarna een opdrachtbevestiging van deze inschrijving en de opdracht zal worden (digitaal) toegestuurd aan de opdrachtgever.
3.5 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Grip op werkstress uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Grip op werkstress, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Grip op werkstress een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT
4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Grip op werkstress de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren.
4.2 Indien tussentijdse wijzigingen, waar Grip op werkstress aan kan voldoen, leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. 4.3 Opdrachtgever heeft zich door het tussentijds wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING
5.1 Grip op werkstress zal de door haar te leveren diensten uitvoeren met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam professionele dienstverlener.
5.2 Voor haar diensten geldt een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Grip op werkstress niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Alle aanbiedingen van Grip op werkstress hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Grip op werkstress is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard.
6.2 Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Grip op werkstress zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
6.3 Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.5 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Grip op werkstress overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Grip op werkstress verschuldigd.
7.2 Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Grip op werkstress. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Grip op werkstress nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Grip op werkstress daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Grip op werkstress op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
8.1 In de offerte van Grip op werkstress staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Grip op werkstress voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
8.3 Voor reiskosten wordt bij opdrachtbevestiging aangegeven welke tarieven hiervoor gehanteerd worden.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
9.1 Het honorarium van Grip op werkstress en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Grip op werkstress steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Grip op werkstress kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Grip op werkstress over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Grip op werkstress worden opgeschort, dit zonder dat Grip op werkstress dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig is. Bovendien is Grip op werkstress in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Grip op werkstress of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Grip op werkstress te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Grip op werkstress gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Grip op werkstress plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Grip op werkstress gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN
10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Grip op werkstress toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:


Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3
Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de deelnemer 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6
Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk cel C/10.5 en B/10.5

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Grip op werkstress desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
12.3 Grip op werkstress mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Grip op werkstress houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Grip op werkstress en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de deelnemer is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Grip op werkstress geleverde zaken en/of diensten.
13.2 Grip op werkstress is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
13.3 Daarnaast is Grip op werkstress nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Grip op werkstress rust slechts een inspanningsverplichting. (zie artikel 5).
13.4 Opdrachtgever vrijwaart Grip op werkstress tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Grip op werkstress in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Grip op werkstress onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Grip op werkstress. Schade kan nooit meer bedragen dan het bedrag van de opdracht aan Grip op werkstress.

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Grip op werkstress voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Grip op werkstress. Datzelfde geldt ook voor de door Grip op werkstress uit te brengen rapportages.
14.2 De opdrachtgever krijgt het recht rapportages voor eigen gebruik of binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Grip op werkstress.
14.3 Op alle door Grip op werkstress ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
15.1 Grip op werkstress is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar deelnemer en/of opdrachtgever is bekend geworden.
15.2 Grip op werkstress deelt geen informatie met derden, zonder toestemming van opdrachtgever en/of deelnemer. Wanneer bekendmaking vereist is bij of krachtens de wet of op grond van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke procedures (toezicht en onderzoek daaronder mede begrepen) dan is Grip op werkstress genoodzaakt deze informatie te delen.
15.3 Grip op werkstress is voor de verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke. Grip op werkstress draagt zorg voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
15.4 Grip op werkstress treft passende technische en organisatorische maatregelen. Deze zijn na te lezen in de privacyverklaring en het cookiebeleid op de website.

ARTIKEL 16. VERWERKING VAN DATA
16.1 Grip op werkstress zal de gegevens die deelnemer verstrekt, geanonimiseerd gebruiken voor onderzoek.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN
17.1 Grip op werkstress behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Grip op werkstress.
17.2 Op de Opdracht, met inbegrip van alle aangelegenheden die daarmee verband houden, en op de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing.
17.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Hartelijk dank!

Pin It on Pinterest