Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden, versie juni 2022, Grip op werkstress gevestigd te Leiden, geregistreerd bij de KvK ’s-Gravenhage onder nummer 61700622.

Inhoud:

A. Algemene Bepalingen
B. Training en Dienstverlening
C. Gebruiksrecht van door Grip op werkstress aangeboden e-learning Cortisol-manager.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A.1 Definities

A.1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: degene aan wie Grip op werkstress diensten of producten levert;
 • Opdracht: de opdracht tot het verrichten van diensten of producten.

A2. Toepasselijkheid

A.2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Grip op werkstress.
A.2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden.
A.2.3 De rechten en verplichtingen die uit de in artikel A.2.1 bedoelde overeenkomst(en) voortvloeien, kunnen door de Opdrachtgever alleen met schriftelijke toestemming door Grip op werkstress aan derden worden overgedragen.

A.3 Aanbiedingen/overeenkomsten

A.3.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
A.3.2 Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal is, tenzij anders is aangegeven, uitsluitend informatief en bindt Grip op werkstress niet.
A.3.3 De overeenkomst komt rechtsgeldig tot stand nadat Opdrachtgever het aanbod van Grip op werkstress heeft aanvaard, respectievelijk nadat Grip op werkstress de order van de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

A.4 Prijzen algemeen

A.4.1 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

A.5 Facturering en betaling

A.5.1 Opdrachtgever dient alle facturen, zonder korting of compensatie, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen door storting op een door Grip op werkstress aangegeven bankrekening.
A.5.2 De betalingsverplichting van opdrachtgever wordt niet opgeschort indien en voor zover hij meent op zijn beurt jegens Grip op werkstress aanspraken geldend te kunnen maken.
A.5.3 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart Opdrachtgever te dien aanzien anders.
A.5.4 Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkel verloop van een betalingstermijn. Onverminderd de aan Grip op werkstress verder toekomende rechten (opschorting, schadevergoeding, etc.), is Grip op werkstress alsdan bevoegd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente te heffen, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

A.6 Levering en leveringstermijnen

A.6.1 Grip op werkstress zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht aan Opdrachtgever de producten ter beschikking stellen, respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen.
A.6.2 Indien levering of terbeschikkingstelling van de diensten niet binnen de door Grip op werkstress verwachte termijn kan plaatsvinden, zal Grip op werkstress , voor zover redelijkerwijs mogelijk, zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de bestelling/opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtgever de verwachte datum van levering of terbeschikkingstelling dan wel van aanvang van de werkzaamheden en/of diensten meedelen.

A.7 Overmacht

A.7.1 Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten wil en het toedoen van Grip op werkstress waardoor de nakoming redelijkerwijs niet van Grip op werkstress verlangd kan worden.

Omstandigheden als hiervoor bedoeld, kunnen zijn: ziekte, oorlog, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, wanprestaties van derden die door Grip op werkstress ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

A.7.2 Overmacht geeft Grip op werkstress het recht: – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen; – de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

A.8 Reclameren

A.8.1 Opdrachtgever dient eventuele reclames ter zake de uitvoering van een opdracht binnen 8 dagen na de uitvoering van de betreffende opdracht schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Doet Opdrachtgever dit niet, dan zal het recht tot reclameren vervallen. Reclames die betrekking hebben op de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Grip op werkstress worden ingediend.
A.8.2 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
A.8.3 Reclame is niet mogelijk, indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtgever of doordat Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met door Grip op werkstress gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen, dan wel indien hij niet aan zijn verplichtingen jegens Grip op werkstress (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
A.8.4 In geval Opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor in de artikelen A.8.1 tot en met A.8.3 bepaalde reclameert en zijn reclame door Grip op werkstress gegrond wordt bevonden, zal Grip op werkstress naar haar keuze de uitvoering van de opdrachten aanpassen of een prijsreductie verlenen.

A.9 Intellectuele eigendomsrechten

A.9.1 Grip op werkstress behoudt alle rechten van intellectueel eigendom r in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang op producten en diensten die voortvloeien uit en/of samenhangen met de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
A.9.2 Opdrachtgever heeft het recht de door Grip op werkstress geleverde producten en diensten te gebruiken voor eigen gebruik, mits hij voldaan heeft aan zijn financiële verplichtingen jegens Grip op werkstress. Ieder ander gebruik is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Grip op werkstress.
A.9.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan deze rechten zonder de schriftelijke toestemming van Grip op werkstress geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
A.9.4 Grip op werkstress behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van een opdracht vergaarde kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken.

A.10 Geheimhouding

A.10.1 Partijen verbinden zich jegens elkaar tot volledige geheimhouding van alles wat hen ter kennis komt op welke wijze dan ook met betrekking tot de opdracht in de meest brede zin, derhalve met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ideeën, producten, processen, werkwijzen, werkzaamheden, knowhow en intellectuele eigendomsrechten.

A.10.2 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatiegegevens:

 • die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van een der partijen (direct of indirect);
 • die zijn vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of een rechterlijke beslissing, waartegen niet meer in beroep kan worden gegaan;
 • ten aanzien waarvan de andere partij schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsplicht verleent.

A.11 Overtreding/boete

A.11.1 De partij die de in artikelen A.10.1 en A10.2 neergelegde verplichtingen c.q. verboden schendt, zal de ander een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding moeten betalen, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op schadevergoeding.

A. 12 Aansprakelijkheid

A.12.1 De aansprakelijkheid van Grip op werkstress voor directe schade als gevolg van enige tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens Opdrachtgever is beperkt: – in geval van prijzen op basis van nacalculatie tot het door Grip op werkstress begrote bedrag, en – in geval van een vaste prijs tot het overeengekomen bedrag. Indien de overeenkomst een looptijd heeft langer dan één jaar, wordt het begrote c.q. overeengekomen bedrag als bedoeld in de vorige zin, beperkt tot een periode van één jaar. Voor indirecte schade is Grip op werkstress nimmer aansprakelijk.

A.12.2 Indien Grip op werkstress op verzoek van Opdrachtgever samenwerkt met een derde of op diens verzoek een derde inschakelt bij de uitvoering van de opdracht, is Grip op werkstress niet aansprakelijk voor het door deze derde geleverde resultaat en/of handelen en/of nalaten door deze derde(n) en kan schade niet worden verhaald op Grip op werkstress

A.13 Ontbinding/opschorting

A.13.1 Grip op werkstress is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk, op grond van gewichtige reden(en) te ontbinden of op te schorten, indien:

 • Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen en zulk een verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding;
 • Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
 • het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd; – de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
 • op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
 • een onderhands akkoord wordt aangeboden.
  In deze gevallen is iedere vordering op Opdrachtgever inclusief het geheel factuurbedrag direct opeisbaar, zonder dat Grip op werkstress tot schadevergoeding gehouden is, onverminderd haar rechten op nakoming en/of schadevergoeding.
A.13.2 In alle gevallen waarin Opdrachtgever er rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens Grip op werkstress niet te kunnen nakomen, is hij verplicht dit direct telefonisch aan Grip op werkstress te melden en deze melding schriftelijk te bevestigen.

A. 14 Toepasselijk recht

A.14.1 Op overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

A.15 Bevoegd rechter

A.15.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen Opdrachtgever en Grip op werkstress gesloten overeenkomsten dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

B. TRAINING EN DIENSTVERLENING

B.1 Toepasselijkheid

B.1.1 De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien Grip op werkstress aan Opdrachtgever bepaalde diensten (anders dan Cortisol-manager) of training levert.

B.2 Facturering

B.2.1 Indien er voor een dienst geen vaste prijs is afgesproken, zal na afloop van elke maand, de tijd die aan een opdracht is besteed, vermeerderd met alle in dezelfde genoemde periode gemaakte onkosten, worden gefactureerd.

B.3 Uitvoering van de opdracht

B.3.1 Grip op werkstress zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren.

B.3.2 De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen termijn van uitvoering van de opdracht geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door Opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige uitvoering is Grip op werkstress dan ook eerst na schriftelijk ingebrekestelling, waarin een termijn van nakoming wordt verleend van één week, in verzuim te stellen.

B.3.3 Grip op werkstress is bevoegd, zonder toestemming van de Opdrachtgever, de opdracht uit te laten voeren door (een) derde(n), indien zulks geen afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit.

B.4 Wijzigingen in de opdracht

B.4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welk aard ook, dienen schriftelijk door Grip op werkstress aanvaard te worden. Indien dit een hogere prijs veroorzaakt dan voorzien in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging, is Grip op werkstress gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

B.5 Trainingen

B.5.1 Tenzij anders is bepaald of overeengekomen geldt, dat de ter zake van een training verschuldigde bedragen moeten zijn voldaan voor aanvang van de training. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang is een percentage van 50% hiervan verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.

B.5.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Grip op werkstress aanleiding geeft, is Grip op werkstress gerechtigd een training te annuleren, te combineren met één of meer andere trainingen, of deze op een later tijdstip te laten plaatsvinden.

B.6 Annulering

B.6.1 In geval van opzegging door Opdrachtgever, welke niet aan Grip op werkstress is toe te rekenen, zijn alle door Grip op werkstress ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom.

C. GEBRUIKSRECHT VAN DE CORTISOL-MANAGER

C.1 Toepasselijkheid

C.1.1 De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien Grip op werkstress aan Opdrachtgever een gebruiksrecht verleent op de Cortisol-manager.

C.2 Definities

C.2.1 In deze afdeling wordt verstaan onder:

Gebruiksrecht: Het door Grip op werkstress krachtens een licentieovereenkomst aan Opdrachtgever verstrekte recht om de Cortisol-manager te doen gebruiken.

Licentieovereenkomst: De door Grip op werkstress met Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot beschikbaarstelling van de Cortisol-manager.

Cortisol-manager: Een e-learning programma ontwikkeld door Grip op werkstress.

C.3 Specificaties en gebruik

C.3.1 De Cortisol-manager zal aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op de wijze als bepaald in de specificaties die door Grip op werkstress aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt, en die met de totstandkoming van de Licentieovereenkomst worden aanvaard.

C.3.2 Grip op werkstress is gerechtigd de inhoud van de Cortisol-manager te wijzigen zonder Opdrachtgever daarvan expliciet op de hoogte te stellen, voor zover het wijzigingen betreft die de hoofdfunctionaliteit van het systeem niet aantasten.

C.3.3 Opdrachtgever is verplicht de softwaredienst zorgvuldig te gebruiken met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of vanwege Grip op werkstress worden verstrekt. Opdrachtgever zal daartoe aan door Opdrachtgever aangewezen personen het gebruik van de e-learning toestaan.

C.3.4 Het Gebruiksrecht is niet overdraagbaar en niet exclusief, tenzij partijen hierover afwijkende afspraken maken.

C.3.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in de Cortisol-manager voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap en/of enige verwijzingen naar Grip op werkstress, te wijzigen of te verwijderen.

C.4 Garantie en aansprakelijkheid

C.4.1 Van een gebrek in de zin van dit artikel is uitsluitend sprake indien de Cortisol-manager niet beschikbaar is.

C.5.2 Grip op werkstress garandeert niet dat de Cortisol-manager altijd geheel foutloos en zonder onderbrekingen werkt. Optredende fouten die het functioneren van het systeem blokkeren worden met de hoogste prioriteit en in ieder geval binnen 1 werkweek opgelost.

Gripopwerkstress.nl
info@gripopwerkstress.nl
06-42 56 14 96
KvK-nummer 61700622
BTW nummer NL001859204B28

Pin It on Pinterest